Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ЗА НАС

"Рила Брокер" ООД е лицензиран застрахователен брокер, който 10 години работи и се грижи за интересите на своите клиенти.
Дружеството е създадено през 1998 г. от няколко физически лица, мениджъри във водещи застрахователни компании в България, с основна цел представителство и посредничество по застраховане, презастраховане, уреждане на претенции, маркетинг и консултации за застрахователния пазар.
Дружеството е лицензиран брокер с Решение № 9 от 23.03.2000 г. на Дирекцията за застрахователен надзор.
"Рила Брокер" ООД е един от учредителите на Асоциацията на застрахователните брокери в България.
В екипа са включени експерти с дългогодишен стаж в областта на застраховането.
Ежедневно с помощта на експертите на "Рила Брокер" ООД се сключват и обслужват застраховки на водещи фирми и организации, както и на много индивидуални клиенти, които по този начин спестяват време и средства.
"Рила Брокер" ООД работи в областта на общото застраховане - застраховки на имущество на големи, средни и малки предприятия, фирми и физически лица, застраховки "Каско" на МПС, "Гражданска отговорност", "Злополука", "Карго", "Отговорност на превозвача", "Професионални отговорности", "Финансови рискове", "Селскостопански застраховки" и други.
Предлагаме своите услуги и в областта на животозастраховането, пенсионното и здравното осигуряване.
"Рила Брокер" ООД разполага с висококвалифицирани специалисти и експерти, в т.ч. вещи лица, които могат да ви консултират професионално при настъпили застрахователни събития и при ликвидацията на щети в резултат на застрахователни събития.
Благодарение на богатия си опит в застраховането и сключените договори с водещите застрахователни компании, имаме удоволствието да представим на вашето внимание своите услуги като квалифициран консултант и посредник при осъществяване на вашата застрахователна политика.
С наша помощ вие ще можете да изберете надежден застраховател, който при най-добри условия и тарифи ще застрахова вашето имущество, живота и здравето на вашия персонал, както и всички рискове, свързани с дейността ви.
По всяко време ние ще ви предоставяме подробна информация за условията, тарифите и преференциите на застрахователите по отделните видове застраховки и ще ви оказваме съдействие през целия срок на действие на застрахователния договор. Ние ще ви помогнем при завеждане на щети и ще ви осигурим необходимата консултация, за да вземете най-доброто решение.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ, СА БЕЗПЛАТНИ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ!