Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Обект на застраховката:
Застрахова се професионалната отговорност на лицата, упражняващи следните професии:
  • лекари и друг медицински персонал
  • нотариуси и адвокати
  • счетоводители и одитори
  • инженери и архитекти
  • строителни надзорници
  • застрахователни брокери
  • агенти при продажба на самолетни билети
Застрахователно покритие:
Застрахователят обезщетява застрахования до размера на договорените лимити за сумите, които той е длъжен да заплати на трети лица по искове, предявени писмено към него за вредите, причинени от нарушаване на неговите професионални задължения вследствие на небрежност, грешка или пропуск, извършени/допуснати от застрахования, негов съдружник или служител, включително подизпълнители, агенти или консултанти, действащи от негово име и за които той е отговорен при професионалното осъществяване на тяхната дейност. В обхвата на покритието влизат и съдебните разноски, направени със съгласието на застрахователя, както и лихвите по влезли в сила съдебни решения срещу застрахования.
» Всички продукти