Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

КАРГО

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
Покрити рискове:
съгласно условията на Оригинални лондонски институтски карго клаузи:
  • "пълно покритие" (А) - Institute Cargo Clauses (А) 1.1.82. - за всички рискове от загуба или повреда на застрахования предмет по време на транспорта
  • "минимално покритие" (C) - Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82 - за загуба или повреда, дължащи се на настъпването на определени рискове (пожар, експлозия, ПТП, преобръщане, сблъсък и др.)
Допълнително могат да бъдат покрити военни и стачни рискове съгласно условията на клаузи:
  • Institute War Clauses (CARGO) 1.1.82 и
  • Institute Strikes Clauses (CARGO) 1.1.82

» Всички продукти