Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
Покритието може да бъде конкретизирано в следните клаузи:
  • Отговорност на работодателя
  • Отговорност за дейността
  • Разширение, свързано със замърсяване на околната среда
  • Отговорност за продукта
Застрахователно покритие:
Обезщетяване до размера на договорените лимити за сумите, които застрахованият е длъжен да заплати за виновно причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица или на негови работници и служители.
Застрахователното обезщетение включва и присъдените лихви, съдебните разноски и хонорарите на привлечените по делото експерти, вещи лица и адвокати, както и разходите за ограничаване на щетите.
» Всички продукти