Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ИМУЩЕСТВО

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар, стоки и имущества от особен вид
ПОКРИТИ РИСКОВЕ:
Основно покритие:
пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
Допълнително покритие:
природни бедствия (буря, ураган, градушка, тежест и наводнение от естествено натрупване на сняг или лед) наводнение от забравени кранове и чешми или в резултат на авария на водопроводни и/или отоплителни инсталации наводнение вследствие на природни бедствия геоложко свличане на земни пластове
Допълнително покритие със специфични рискове:
  • кражба чрез взлом и вандализъм
  • земетресение
  • кражба на пари от каса или сейф
  • щети на стъклени витрини и прозорци
  • транспортиране на застраховани имущества със собствен автотранспорт
  • щети на застраховани имущества при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини, в резултат на авария с тях

» Всички продукти